Εκλογικεύονται τα νέα φορολογικά μέτρα

Αλλαγές με τις οποίες δεν θα οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών τους εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο επιθυμεί την εκλογίκευση του καθεστώτος λήψης μέτρων διασφάλισης υπέρ του Δημοσίου και την αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας.\r\n\r\nΈτσι, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται να επέλθουν αλλαγές στο N. 2523/1997 για τη λήψη μέτρων διασφάλισης υπέρ του Δημοσίου σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.\r\n\r\nΣήμερα κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, προκύπτει ότι δεν έχει αποδοθεί συνολικά στο Δημόσιο ποσό πάνω από 150.000 ευρώ από ΦΠΑ, ΦΚΕ, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, απαγορεύεται στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά.\r\n\r\nΣτην περίπτωση αυτή αναστέλλεται έναντι του Δημοσίου το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων του φορολογούμενου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεσμεύεται το 50%.\r\n\r\nΟι κυρώσεις επιβάλλονται και στους παραβάτες λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, εφόσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφονται σε αυτά, αθροιστικά λαμβανομένη κατά το χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων, υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Related posts