Ρύθμιση – παγίδα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Φύλλο και φτερό πρέπει να κάνουν στην Εφορία τα βιβλία τους και τα φορολογικά τους στοιχεία όσοι φορολογούμενοι θέλουν να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. \r\n\r\nΣύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, όλοι θα αντιμετωπιστούν ανάλογα με το ύψος της οφειλής και:

\r\n

τη φοροδοτική τους ικανότητα,\r\nτην προέλευση της οφειλής (από έκτακτη ή μη αιτία),\r\nτο επιχειρηματικό σχέδιο, που να αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης,\r\nτην παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών

\r\n\r\n

ΠΟΙΑ ΧΡΕΗ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

\r\n

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί με άλλο τρόπο.\r\nΣυγκεκριμένα :

\r\n

Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που βρίσκονται σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,

\r\n

Μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

\r\n\r\n

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

\r\n

Ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος στην περίπτωση του νομικού προσώπου),

\r\n

Τα πρόσωπα, που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη, κατά το μέρος  ευθύνης τους.

\r\n

Οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη, αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής, σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

\r\n

Οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο, που αναλογεί στα εισοδήματά του.

\r\n\r\n

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

\r\n

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

\r\n

Μεταβατικά, και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο /Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

\r\n

Κατ΄εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία.

\r\n\r\n

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

\r\n

Η υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή σε ρύθμιση και η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι και τις 25 Ιουλίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία, η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά στους φορείς είσπραξης.

\r\n

Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης.\r\nΠΡΟΣΟΧΗ ! Εφόσον ο αιτών δεν καταβάλει την πρώτη δόση μέσα σε αυτό το τριήμερο, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

\r\n\r\n

ΠΩΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ

\r\n

Η καταβολή των δόσεων γίνεται στις συνεργαζόμενες τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ., με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, η οποία\r\nείναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες, που έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή είναι δικαιούχοι λογαριασμών πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Μάλιστα, η εφορία μπορεί να προσδιορίσει το λογαριασμό του φορολογούμενου, μέσω του οποίου θα γίνεται η πληρωμή !

\r\n\r\n

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

\r\n

Σε κάθε περίπτωση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.

\r\n

Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας, που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής.

\r\n

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει τις οφειλές, οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση.

\r\n

Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει:

\r\n

Να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες, που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υπάρχουν, το τρέχον και το αναμενόμενο (επιπλέον) εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ).

\r\n

Για βασική οφειλή άνω των 50.000 ευρώ, να προσκομίσει υποχρεωτικά και βεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, για την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής, αλλά και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. H προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα. Αυτή θα κρίνει και το ύψος των δόσεων.

\r\n

Για βασική οφειλή άνω των 150.000 ευρώ, απαιτούνται επιπλέον εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση της οφειλής, είτε εγγυητική επιστολή τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, είτε εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, είτε εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές .

\r\n\r\n

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

\r\n

Οι δόσεις μπορούν να είναι έως δώδεκα (12) το ανώτερο, με εξαίρεση τις οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία (π.χ. εφόσον δεν προέρχονται από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά, από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια, συμβάσεις), που μπορούν να  ρυθμίζονται και σε έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.\r\nΤο συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ευρώ.

\r\n

Στον οφειλέτη, που είναι συνεπής στη ρύθμιση, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

\r\n\r\n

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

\r\n

Και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα :

\r\n

Να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

\r\n

Να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντά του, ή να ορίζει ποσοστό παρακράτησης, κατά την κρίση του  Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου ποσού.

\r\n

Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εάν μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης.

\r\n\r\n

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

\r\n

Ο οφειλέτης τίθεται εκτός ρύθμισης, όταν :

\r\n

Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πάνω από μία φορά,

\r\n

Δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,

\r\n

Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

\r\n

Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, (ανεξάρτητα από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν βεβαιωθεί),

\r\n

Έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση,

\r\n

Δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία – πληροφορίες.

\r\n\r\n

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

\r\n

Η παραγραφή χρεών, που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές, και για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

\r\n\r\n

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΗΣ

\r\n

Στην περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης, αυτή πρέπει να καταβληθεί  με επιβάρυνση 15% εντός της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. Στην περίπτωση, που η δόση της οποίας η καταβολή καθυστερεί για πρώτη φορά είναι η τελευταία, αυτή πρέπει να καταβληθεί προσαυξημένη κατά 15% μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου από την ημερομηνία καταβολής αυτής μήνα .

\r\n

Η καταληκτική ημερομηνία χορήγησης των ρυθμίσεων είναι η 28η Ιουνίου 2013.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts