Αναλυτικός οδηγός: Τα νέα πρόστιμα της εφορίας

Σειρά σοβαρών αλλαγών με νέες ρυθμίσεις και πραγματικά εξοντωτικά πρόστιμα τα οποία αρχίζουν να ισχύουν από 01/01/2014 φέρνει ο νέος Νόμος 4174/2013 και αφορά κατά κύριο λόγο όσους επαγγέλλονται με οποιαδήποτε Νομική μορφή η ατομική επιχείρηση ,το ίδιο σε όλους μεγάλα, άσχετα από το μέγεθος της κύκλου εργασιών του καθενός.\r\n\r\nΘα προσπαθήσουμε λοιπόν παρακάτω, να τα παραθέσουμε κωδικοποιημένα και να επιστήσουμε την προσοχή όλων γιατί οι εκπλήξεις θα είναι τεράστιες για όλους μας.\r\n\r\nΈτσι, σύμφωνα με το άρθρο 54 του προηγούμενου Νόμου, έχουμε μια σειρά από Πρόστιμα Διαδικαστικών παραβάσεων όπως παρακάτω:\r\n\r\nΓια όποιον…\r\n\r\nα) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,\r\n\r\nβ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,\r\n\r\nγ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,\r\n\r\nδ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,\r\n\r\nε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,\r\n\r\nστ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,\r\n\r\nζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο,\r\n\r\nη) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο ‘ρθρο 13 του Κώδικα.\r\n\r\nΟι πράκτορες του ΤΖΑΜΠΑ σε καλούν στην MEDIA MARKT! Γράψου τώρα για να μη χάνεις καμία ΤΖΑΜΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!\r\n\r\n…επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα :\r\n\r\nα) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1,\r\n\r\nβ) εκατό (100) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,\r\n\r\nγ) χίλια (1.000) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και\r\n\r\nδ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1.\r\n\r\n \r\n\r\nΣε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.\r\n\r\nΕπίσης, στην περίπτωση μη υποβολής Δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, από την οποία προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ίδιου Νόμου, ισχύουν τα εξής :\r\n

Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης

\r\nΑν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει, με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:\r\n\r\nα) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,\r\n\r\nβ) τριάντα τοις εκατό (30)% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,\r\n\r\nγ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.\r\n\r\nΣε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.\r\n\r\nΕπίσης σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ποσών φόρων που προκύπτουν από δηλώσεις που έχουν υποχρέωση οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν και υπέβαλλαν εκπρόθεσμα ισχύουν και τα παρακάτω ποσά προστίμων όπως περιγράφονται στο άρθρο 57 του Ίδιου Νόμου.\r\n

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

\r\nΑν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου.\r\n\r\nΕπίσης σύμφωνα με το άρθρο 53 του ίδιου Νόμου έχουμε και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται στα ποσά φόρων τα οποία οφείλονται με βάση οποιαδήποτε δήλωση έχουμε υποχρέωση να υποβάλλουμε και την υποβάλλουμε εκπρόθεσμα όπως παρακάτω.\r\n

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής

\r\nΑν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας έως και την ημερομηνία καταβολής του φόρου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.\r\n\r\nΣε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες φορολογικές οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού.\r\n\r\nΤόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται.\r\n\r\nΟ Γενικός Γραμματέας με απόφασή του ορίζει το επιτόκιο υπολογισμού τόκων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.\r\n\r\nΓια την διευκόλυνση σας θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα.\r\n

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

\r\nΈστω επαγγελματίας (υδραυλικός) με απλογραφικά βιβλία (παλιά Β’ Κατηγορίας) για την φορολογική περίοδο (01/01/2014-31/03/2014) οφείλει ποσό ΦΠΑ ύψους 350,00 ευρώ.\r\n\r\nΟ φορολογούμενος έπρεπε να υποβάλλει την δήλωση και να πληρώσει το φόρο του από 01/04/2014, έως το αργότερο 20/04/2014.\r\n\r\nΔυστυχώς για αυτόν, υποβάλλει την δήλωση του την 20/07/2014 με τρεις μήνες καθυστέρησης.\r\n\r\nΘα του επιβληθούν τα παρακάτω πρόστιμα και προσαυξήσεις:\r\n\r\n1.Πρόστιμο του άρθρου 54 ύψους 1.000,00 ευρώ\r\n\r\n2.Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής 3 μηνών (πάνω από δυο) του άρθρου 57\r\n\r\n10% στο ποσό του φόρου. Δηλαδή 350 ευρώ χ10% = 35,00 ευρω\r\n\r\n3.Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 53\r\n\r\nπχ αν το ετήσιο επιτόκιο είναι 7% τότε θα πληρώσει τόκους 350χ7%χ3/12=8,16 ευρω\r\n\r\nΈτσι το ποσό του ΦΠΑ που όφειλε ο φορολογούμενος θα γίνει Συνολικά με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις 350+1000+35+8,16=1.393,16 ευρω\r\n

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

\r\nΈστω επιχείρηση με μορφή Νομικού Προσώπου ΕΠΕ η οποία τηρεί Διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ Κατηγορίας).\r\n\r\nΚατά την φορολογική περίοδο του 4/2014 οφείλει ποσό Φ.Μ.Υ. Ύψους 1.800,00 ευρω. Το ποσό αυτού του φόρου έπρεπε να αποδοθεί έως 20/05/2014.\r\n\r\nΗ εταιρία για λόγους ρευστότητας υποβάλλει την δήλωση αυτή την 20/07/2015\r\n\r\nΘα πληρώσει τα παρακάτω πρόστιμα και προσαυξήσεις\r\n\r\n1.Πρόστιμο του άρθρου 54 ύψους 2.500,00 ευρώ (Διπλογραφικά Βιβλία)\r\n\r\n2.Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής πέραν του έτους άρθρου 57\r\n\r\n(Συνολικά καθυστέρηση 14 μηνών) 1.800,00 ευρώ χ20%=360,00 ευρώ\r\n\r\n3.Τόκοι εκπρόθεσμου καταβολής πχ αν το ετήσιο επιτόκιο είναι 7%\r\n\r\n1.800,00 ευρώ χ7%χ14/12=147,00 ευρώ\r\n\r\nΉτοι συνολικά ποσό φόρων, προστίμων, προσαυξήσεων;\r\n\r\n1.800,00+360,00+147,00+2500,00=4.807,00 ευρώ.\r\n\r\nΕδώ για άλλη μια φορά θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων των φορολογούμενων, γιατί πλέον καμιά αμέλεια,παράβλεψη αλλά και αδυναμία πληρωμής δεν συγχωρείται αλλά θα πληρωθεί πλέον τόσο ακριβά και πιθανόν πάρα πολύ δύσκολα στους καιρούς που ζούμε και με τα οποία προβλήματα έχουμε όλοι με τις δουλειές μας.\r\n\r\n \r\n\r\nnews.gr

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts