Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τη Λαϊκή Τράπεζα

Τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μία τράπεζα οδηγείται σε καθεστώς εξυγίανσης για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος εισάγει με σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή η κυβέρνηση της Κύπρου. Με τους κανόνες αυτούς θα γίνει και η εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας.\r\nΥπολογίστε το οικονομικό όφελος που έχετε από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος!\r\n\r\nΟι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής:\r\n\r\n1. Το επηρεαζόμενο ίδρυμα δεν είναι βιώσιμο ή πιθανόν να καταστεί μη βιώσιμο, σύμφωνα με Κεντρική Τράπεζα που ενεργεί ως Αρχή Εξυγίανσης,\r\n\r\n2. Χωρίς τη λήψη μέτρων εξυγίανσης, άλλες ενέργειες που δυνατό να ληφθούν σε εύλογο χρόνο, δεν επαρκούν ούτως ώστε το ίδρυμα να μπορεί να τηρεί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας ή και ρευστότητας, και\r\n3. Το μέτρο εξυγίανσης είναι αναγκαίο για την προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.\r\n\r\nΕξάλλου, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί, μέσω της έκδοσης διατάγματος, τη μεταβίβαση όλων ή ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση, σε ενδιάμεση τράπεζα, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μετόχων ή μελών του εν λόγω ιδρύματος.\r\n\r\nΑκόμα, οι μέτοχοι ή οι πιστωτές του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση και άλλα τρίτα μέρη, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ή υποχρεώσεις δεν μεταβιβάζονται, δεν έχουν δικαιώματα, άμεσα ή έμμεσα, επί των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που έχουν μεταβιβαστεί στην ενδιάμεση τράπεζα.\r\n\r\nΟι σύμβουλοι και διευθυντές της ενδιάμεσης τράπεζας διαχειρίζονται την τράπεζα αυτή ως επιχείρηση, με σκοπό την πώληση της ή την πώληση όλων ή μέρους των εργασιών της, σε ένα ή περισσότερους αγοραστές, εντός τριών ετών από τη σύστασή της, όταν οι συνθήκες είναι, κατά την κρίση της Αρχής Εξυγίανσης, οι κατάλληλες.\r\n\r\nΣε περίπτωση που η Αρχή Εξυγίανσης κρίνει αναγκαία τη συνέχιση των εργασιών της ενδιάμεσης τράπεζας πέραν των τριών ετών για σκοπούς εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, η περίοδος δύναται να παραταθεί για επιπλέον δύο χρονικές περιόδους ενός έτους έκαστη. Σε περίπτωση που η ενδιάμεση τράπεζα δεν πωληθεί εντός των περιόδων που προνοούνται, η ενδιάμεση τράπεζα τίθεται σε εκκαθάριση\r\n

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts