ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 16.000 θέσεις εργασίας

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με ονομασία «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» το οποίο αφορά συνολικά 16.000 άνεργους.

\r\nΑντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.000 άνεργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.\r\n\r\nΤα προγράμματα θα περιλαμβάνουν:\r\n\r\n- θεωρητική κατάρτιση\r\n- πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας\r\n- πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και\r\n- εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.\r\nΣκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.\r\n\r\nΔιαβάστε επίσης:\r\nΜικρή μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα αλλά αυξήθηκαν οι μακροχρόνια άνεργοι\r\nΜελέτη σοκ: η Ελλάδα θα χρειαστεί 25 χρόνια για να δημιουργήσει τις απαραίτητες θέσεις εργασίας\r\n\r\nΔείτε τι αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική απόφαση:\r\nΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΕΙΚΤΕΣ\r\nΟι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές\r\nπροτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα\r\nΠροτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.\r\nΟι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους των Αξόνων Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:\r\n(α) Ειδικοί Στόχοι\r\n(i) Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.\r\n(ii) Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.\r\nΗ συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα, κατηγορία πράξεων και Περιφέρεια ως ακολούθως:\r\n\r\nΠΟΣΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (σε ευρώ)\r\nΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 7.840.000\r\nΘΕΣΣΑΛΙΑ 8.960.000\r\nΗΠΕΙΡΟΣ 4.480.000\r\nΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.184.000\r\nΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8.736.000\r\nΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5.600.000\r\nΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2.016.000\r\nΚΡΗΤΗ 6.160.000\r\nΣύνολο 45.976.000\r\n\r\nΗ υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως 15/07/2014.\r\nΩς προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 112.000.000 €.\r\nΗ υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:\r\n(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http :// www . epanad . gov . gr .\r\n(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥΔ (Κοραή 4, 105 64, Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epanad.gov.gr\r\nΠροτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.\r\n(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου τύπου Γ.\r\n(iv) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ\r\n(v) Απόφαση του Δ.Σ. του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης\r\nΟι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, τις ώρες 9.00’ – 14.00’ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.\r\n\r\nΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ\r\nΜετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π., ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:\r\nΈλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την\r\nΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης.\r\nΑξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π..\r\nΗ αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια τα οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.\r\nΗ αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση.\r\n\r\nΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ\r\nΓια αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαρία Χατζηδάβαρη, τηλέφωνο 210-5201191, e-mail: mxatzidavari@mou.gr\r\nΠεραιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.epanad.gov.gr\r\nΟ εν λόγω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts