Όλο το νομοσχέδιο και οι προβλέψεις για την ΝΕΡΙΤ

Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση του νέου φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που θα αντικαταστήσει την ΕΡΤ, η οποία καταργήθηκε με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. \r\n\r\nΣύμφωνα με το κατατεθέν νομοσχέδιο, η νέα ανώνυμη εταιρεία (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) για την νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση φέρει τον τίτλο ΝΕΡΙΤ ΑΕ (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ και Τηλεόραση) με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος.\r\n\r\nΣημειώνεται πως ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, με βάση μελέτες και έρευνα αγοράς. Η νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι ανεξάρτητη από το κράτος, άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, φορείς που ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά κόμματα.\r\n\r\nΣύμφωνα με το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου η εταιρεία αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και επιδιώκει την ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού χωρίς να αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας καθώς και τον απόδημο ελληνισμό και παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας.\r\n\r\nΕπίσης προβλέπεται να προβάλλει τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων σε δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες καθώς και ότι μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε υφιστάμενες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.\r\n\r\nΣύμφωνα με το άρθρο 4 καθιερώνεται το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) το νέο όργανο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., που αποβλέπει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εταιρείας από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης και μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον.\r\n\r\nΤο ΕΣ είναι επταμελές και η θητεία των μελών του εννιαετής. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και επιλέγονται με δημόσια πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπου καλούνται εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής των μελών του ΕΣ.\r\n\r\nΟ ανάδοχος της υπηρεσίας επιλέγει με τη σειρά του έναν αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει αποδεδειγμένη διεθνή ερευνητική, καθώς και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα διοικητικής επιστήμης. Ο ανάδοχος και ο επιστημονικός φορέας αποτελούν το Φορέα Επιλογής των μελών του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ο οποίος επιτελεί το έργο επιλογής των μελών του ΕΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα συναπτών ετών.\r\n\r\nΣύμφωνα με το άρθρο 9, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου για πενταετή μη ανανεώσιμη θητεία και αποτελείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο και τέσσερα μέλη. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογής τους, αναφέρεται ότι «με δημόσια πρόσκληση του ΕΣ καλούνται εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ.»\r\n\r\nΣτη συνέχεια ο ανάδοχος (ως φορέας επιλογής) δημοσιεύει χωριστές ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. Ο φορέας επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των κριτηρίων και της μεθόδου που έχει ανακοινωθεί και υποδεικνύει στο Ε.Σ. τρεις υποψήφιους για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και οκτώ για τα μέλη του Δ.Σ. (και στις δύο περιπτώσεις αυτούς που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία) τους οποίους το ΕΣ καλεί σε ακρόαση. Με απόφαση του ΕΣ ο ένας και οι τέσσερις διορίζονται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ, αντίστοιχα. Ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ. πρέπει να έχει νομική και ένα οικονομική κατάρτιση, ενώ μέχρι δύο μέλη του Δ.Σ. μπορούν να έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.\r\n\r\nΚατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η θητεία του ΕΣ δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος, ενώ το ΕΣ διορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ, η θητεία των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί την κατά ανωτέρα θητεία των μελών του ΕΣ.\r\n\r\nΣτο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ίδρυση νέων και κατάργηση υφιστάμενων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και για το χαρακτήρα, το περιεχόμενο, την εμβέλεια και τις ειδικότερες προγραμματικές υποχρεώσεις του νέου σταθμού.\r\n\r\nΣε ό,τι αφορά το προσωπικό, προβλέπεται ότι η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θα προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής καθώς και με συμβάσεις έργου, ύστερα από σχετική προκήρυξη, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου του ν. 4093/2012.\r\n\r\nΕπιπλέον, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θα μπορεί κατ’ εξαίρεση, μετά από πρόταση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης , λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες.\r\n\r\nΕξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 11, το Ε.Σ. θα μπορεί να συγκροτεί συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος ανά γεωγραφική περιφέρεια που προεδρεύονται από μέλη του, στις οποίες θα συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές και τηλεθεατές που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών αυτών θα εγκρίνεται από το ΕΣ.\r\n\r\nΠόροι της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είναι τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος, από διαφημίσεις και από κάθε άλλη πηγή. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους και τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται για το κράτος δαπάνη ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ από την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.\r\n\r\nΣτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών, τον υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού και τον αρμόδιο υπουργό για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.\r\n\r\nΟι εκπομπές της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. περιλαμβάνουν ποικίλα προγράμματα που μεταδίδουν με αντικειμενικότητα και πληρότητα τις ειδήσεις, διασφαλίζουν την πολυφωνική ανταλλαγή απόψεων με κάλυψη όλων των πολιτικών ρευμάτων και φορέων σκέψης, επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή, αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό, προβάλουν την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία, διαφυλάσσουν την ποιότητα της ελληνικής γλώσσας και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές των προσώπων με προβλήματα ακοής και όρασης. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων θα γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το οποίο και έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει σχετική έκθεση σε ετήσια βάση.\r\n\r\nΜε απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Δεοντολογίας με πρόεδρο της Επιτροπής τον Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Έργο της η εξέταση κάθε ζητήματος δεοντολογίας που υποβάλλει στην Επιτροπή λόγω σπουδαιότητας ο Μεσολαβητής, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και μεταξύ άλλων η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για το περιεχόμενο των εκπομπών και κάθε είδους προβολών της ΝΕΡΙΤ ΑΕ.\r\n\r\nΤο νομοσχέδιο υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, Πολιτισμού Π. Παναγιωτόπουλο, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, Εργασίας Γ. Βρούτση, Υποδομών Μ. Χρυσοχοίδη και Επικρατείας Δ. Σταμάτη.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts