Προτάσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας από το Συνήγορο του Πολίτη

Ειδική Έκθεση με προτάσεις βελτίωσης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, κυρίως αρμοδιότητας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνέταξε ο Συνήγορος του Πολίτη.\r\n\r\nΟι προτάσεις αφορούν σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διοικητικών ελέγχων και εξώδικης επίλυσης διαφορών, καθώς και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.\r\n\r\nΗ ανεξάρτητη Αρχή είχε υποβάλει και στο παρελθόν, τον Μάρτιο του 2004, προτάσεις απλούστευσης των διαδικασιών προς τον τότε αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία, κυρίως με διατάξεις του ν. 3242/2004.

\r\n

Οι προτάσεις του Συνηγόρου αφορούν κυρίως:

\r\n

\r\n1. Διοικητική Διαδικασία\r\n\r\nΠροτείνεται να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) σε φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ). Επίσης, να συστηματοποιηθούν και να «κωδικοποιηθούν» οι διατάξεις περί πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες φορέων του δημοσίου τομέα, να ενεργοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημοσίου τομέα και να εκδοθεί ο Κώδικας πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα.\r\n\r\n2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση\r\n\r\nΚρίνεται αναγκαία η επίτευξη δια-λειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών/φορέων του Δημοσίου (ΚΕΠ-ΤΑΧΙS, ΚΕΠ-ψηφιακά δημοτολόγια κλπ), καθώς και η διεύρυνση των διαδικασιών που εξυπηρετούνται μέσω ΚΕΠ. Επιπλέον, απαιτείται βελτίωση της διαδικτυακής πληροφόρησης των πολιτών και προς την κατεύθυνση αυτή διατυπώνονται σχετικές προτάσεις από το Συνήγορο του Πολίτη.\r\n\r\n3. Εξυπηρέτηση Πολιτών\r\n\r\nΠροτείνεται να ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα της εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν εξακριβωμένη αδυναμία αυτοπρόσωπης υποβολής αίτησης για έκδοση δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.\r\n\r\n4. Διοικητικούς Ελέγχους και Εξώδικη Επίλυση Διαφορών\r\n\r\nΑπαιτείται επανασχεδιασμός των διοικητικών ελέγχων, καθώς και τυποποίηση σταδίων των ελεγκτικών διαδικασιών με επαναπροσδιορισμό και ενίσχυση του ρυθμιστικού/ ελεγκτικού ρόλου του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η πρόκριση δειγματοληπτικού ελέγχου με ανελαστική μεταχείριση παραβατών και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Επίσης, προτείνεται η θεσμοθέτηση και η πρόκριση λογικών εξώδικης επίλυσης των διαφορών πολιτών με τη Διοίκηση.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts