Από 9 ως 16 Σεπτεμβρίου τα μηχανογραφικά μαθητών με σοβαρές παθήσεις

Ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, θα υποβάλουν οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις τα μηχανογραφικά τους με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών όπου επιθυμούν να εισαχθούν, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από τις 9 ως τις 16 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.\r\n\r\nΗ πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minedu.gov.gr) και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, με τις προτιμήσεις των σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.\r\n\r\nΨάξε και βρες το καλύτερο δώρο για τα παιδιά!\r\n\r\nΗ εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις αποκλειόμενες παθήσεις που έχουν ορίσει οι σχολές ή τα τμήματα.\r\n\r\nΟι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:\r\n\r\nΑ. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή ένα αντίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που εμφανίζεται στην “ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ”\r\nΒ. Υπογράφουν τα ανωτέρω έγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες).\r\nΓ. Αποστέλλουν τα ανωτέρω έγγραφα μαζί με:\r\n\r\nένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης\r\nένα (1) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου\r\nένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου\r\nσε περίπτωση υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.\r\n\r\nΗ αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) προς το:\r\n\r\nΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ\r\n“ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ”\r\nΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0090,\r\nΑ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα\r\n\r\nμε την ένδειξη:\r\nγια την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2013\r\nκαι καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης τη 17η Σεπτεμβρίου 2013.\r\n\r\nΜετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού (17 Σεπτεμβρίου) δε θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.\r\n\r\nΜετά τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση με το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του υπουργείου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και τον κωδικό αριθμό με τον οποίο θα αναζητήσουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην ιστοσελίδα του υπουργείου, μόλις ανακοινωθούν.\r\n\r\nΔ. Οι υποψήφιοι καταθέτουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον τελικό έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, στις ημερομηνίες που θα ορισθούν. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.\r\n\r\nΣε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εγγραφής λόγω αποκλειόμενης πάθησης, ο υποψήφιος εισάγεται σε επόμενη σχολή προτίμησης του μηχανογραφικού δελτίου με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι έχει βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου κατά περίπτωση ίσο ή μεγαλύτερο με αυτό του τελευταίου εισαχθέντος στο συγκεκριμένο τμήμα και ότι η πάθησή του, του επιτρέπει την εισαγωγή του σ’ αυτό.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts